top of page

Ondernemingsgegevens 

 

B-creativ

Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen, België

berit@b-creativ.be

0032 496 57 75 46

 

Ondernemingsnummer: 0649.788.350 

BTW-nummer: BE0649.788.350


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van B-creativ, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen, BTW BE 0649.788.350, (hierna 'B-creativ') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van B-creativ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door B-creativ aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor levering van de goederen zijn portkosten verschuldigd. Voor leveringen van meer dan €75 is de levering gratis.  


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de shop op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden B-creativ niet. B-creativ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. B-creativ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B-creativ. B-creativ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Prijzen

Prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW of 6% BTW voor originele schilderijen 

Wens je een factuur te ontvangen, stuur een mailtje met je ordernummer en bedrijfsgegevens. Je ontvangt van ons een elektronische factuur. 

 

Bestellen

De Klant kan een product van B-creativ bestellen door op het winkelwagentje te klikken en het gewenste aantal in te geven. Als de Klant nog meer producten van B-creativ wenst, kan de Klant op “verder winkelen” klikken. 

Graag een uniek schilderij op maat of andere wensen? Dan kan de Klant een mail sturen aan berit@b-creativ.be 

 

Om de bestelling te finaliseren, vragen we de Klant enkele basisgegevens, die B-creativ in staat stelt de producten correct te verzenden. 

 

Betalen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende veilige betaalwijzen 

  • via kredietkaart

  • via bankkaart 

  • via overschrijving op rekeningnummer BE48 3770 7384 5127

  • creditcard/debetcard, 

  • iDeal

 

Verzending van de bestelde producten gebeurt als de betaling in zijn geheel ontvangen is. 

 

 

B-creativ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Verzendingskosten

Voor elke bestelling worden verzendingskosten gerekend. Deze kunnen verschillen naar gelang de hoeveelheid producten. 

Verzendingskosten kunnen schommelen tussen €1,50 en €10,00. Doorgaans betaal je €5,50 voor een verzending. 

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Graag een verzending naar een andere bestemming? Gelieve eerst contact op te nemen over de leveringsvoorwaarden. 

 

Levering

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd. De levering gebeurt door B-post.De Klant kan de verzending volgen via een track & trace code. Levering gebeurt binnen de 3-5 werkdagen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan B-creativ.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de B-creativ was geboden. 

 

Wenst de Klant de bestelling op te halen op het thuisadres van B-creativ, dan kan dit op afspraak. Verzendingskosten worden in dit geval niet aangerekend. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van B-creativ. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van B-creativ te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij B-creativ.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant  B-creativ, Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen, 0032 496 57 75 46, berit@b-creativ.bevia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan B-creativ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan B-creativ, Alfred Nobelstraat 23, 281é Mechelen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt B-creativ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Enkel artikelen die ongebruikt zijn, kunnen worden teruggenomen. 

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal B-creativ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat B-creativ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.Bij verkoopovereenkomsten kan B-creativwachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

B-creativ betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de B-creativ klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan B-creativ.

Verzending gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Is er tijdens het transport toch iets misgelopen waardoor je gebreken vaststelt, dan vragen we de Klant dit onmiddellijk te melden aan B-creativ, berit@b-creativ.be.
 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van B-creativ is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 57 75 46, via e-mail op berit@b-creativ.be of per post op het volgende adres Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover B-creativ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt B-creativ zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, B-creativ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de verzending van de online bestelde goederen, het verwerken van de bestelling, het verzenden van nieuwsbrieven. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan B-creativ, Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen, berit@b-creativ.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, B-creativ heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
B-creativ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door B-creativ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van B-creativ. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consumentkan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan B-creativ, Alfred Nobelstraat 23, 2812 Mechelen, berit@b-creativ.be, +32 496 57 75 46:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page